Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung 2020 – Lời Kêu Gọi

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng! Sáng chủ nhật 18/10/2020, khóa lễ 10:00 am và thuyết pháp hàng tuần của Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio, thầy trụ trì có giảng về nghiệp quả của mỗi người và trận đại bảo tại miền trung Việt Nam đang [...]

By |2021-02-05T15:38:23-06:00October 20th, 2020|Từ Thiện, Việt Nam|0 Comments
Go to Top