Bài này được viết dựa theo quyển Quy Sơn Cảnh Sách Giảng Giải của Hòa Thượng Thích Thanh Từ ngõ hầu giúp độc giả dễ dàng học thuộc lòng bộ luật này. Nếu quý vị dùng thiết bị di động để đọc thì có thể xem nghĩa của từng hàng bằng cách nhấn vào hàng ấy. Chúc quý vị học thuộc lòng thành công.

Nam mô A Di Đà Phật.

Bài 1

Phù nghiệp hệ thọ thân,
vị miễn hình lụy.
Bẩm phụ mẫu chi di thể,
giả chúng duyên nhi cộng thành.
Tuy nãi tứ đại phù trì,
thường tương vi bội.

Vô thường lão bịnh
bất dữ nhân kỳ.
Triêu tồn tịch vong,
sát na dị thế.

Thí như xuân sương, hiểu lộ,
thúc hốt tức vô;

ngạn thọ, tỉnh đằng,
khởi năng trường cửu.
Niệm niệm tấn tốc,
nhất sát na gian,

chuyển tức tức thị lai sanh.
Hà nãi yến nhiên không quá?

Bài 2

Phụ mẫu bất cung cam chỉ,
lục thân cố dĩ khí ly,
bất năng an quốc trị bang,
gia nghiệp đốn quyên kế tự.

Miến ly hương đảng,
thế phát bẩm sư.
Nội cần khắc niệm chi công,
ngoại hoằng bất tránh chi đức.

Huýnh thoát trần thế,
ký kỳ xuất ly.

Bài 3

Hà nãi tài đăng giới phẩm,
tiện ngôn ngã thị tỷ kheo.
Đàn việt sở tu,
khiết dụng thường trụ,

bất giải thổn tư lai xứ,
vị ngôn pháp nhĩ hiệp cúng.
Khiết liễu tụ đầu huyên huyên,
đãn thuyết nhân gian tạp thoại.

Nhiên tắc nhất kỳ sấn lạc,
bất tri lạc thị khổ nhân.
Nẵng kiếp tuẩn trần,
vị thường phản tỉnh.

Thời quang yểm một,
tuế nguyệt sa đà,
thọ dụng ân phồn,
thí lợi nùng hậu.

Động kinh niên tải,
bất nghĩ khí ly.
Tích tụ tư đa,
bảo trì huyễn chất.

Đạo sư hữu sắc,
giới húc tỷ kheo,
tiến đạo nghiêm thân,
tam thường bất túc.

Nhân đa ư thử,
đam vị bất hưu,
nhật vãng nguyệt lai,
táp nhiên bạch thủ.

Hậu học vị văn chỉ thú,
ưng tu bác vấn tiên tri,
tương vị xuất gia quí cầu y thực.

Bài 4

Phật tiên chế luật
khải sáng phát mông.
Quỹ tắc uy nghi
tịnh như băng tuyết.

Chỉ trì tác phạm
thúc liễm sơ tâm,
vi tế điều chương
cách chư ổi tệ.

Tỳ ni pháp tịch
tằng vị thao bồi,
liễu nghĩa thượng thừa
khởi năng chân biệt.

Khả tích nhất sanh không quá,
hậu hối nan truy.
Giáo lý vị thường thác hoài,
huyền đạo vô nhân khế ngộ.

Bài 5

Cập chí niên cao lạp trưởng,
không phúc cao tâm,
bất khẳng thân phụ lương bằng
duy tri cứ ngạo,

vị am pháp luật,
tập liễm toàn vô,
hoặc đại ngữ cao thanh xuất ngôn vô độ.
Bất kính thượng trung hạ tọa,
Bà la môn hội tụ vô thù.

Oản bát tác thanh
thực tất tiên khởi.
Khứ tựu quai giác,
tăng thể toàn vô,

khởi tọa chung chư
động tha tâm niệm.
Bất tồn ta ta quỹ tắc,
tiểu tiểu uy nghi,

tương hà thúc liễm hậu côn,
tân học vô nhân phỏng hiệu.

Bài 6

Tài tương giác sát,
tiện ngôn ngã thị sơn tăng.
Vị văn Phật giáo hành trì,
nhất hướng tình tồn thô tháo.

Như tư tri kiến,
cái vị sơ tâm dung đọa,
thao thiết nhân tuần,
nhẩm nhiễm nhân gian
toại thành sơ dã.

Bất giác lủng chủng lão hủ,
xúc sự diện tường.
Hậu học tư tuân
vô ngôn tiếp dẫn.

Túng hữu đàm thuyết
bất thiệp điển chương.
Hoặc bị khinh ngôn,
tiện trách hậu sanh vô lễ,
sân tâm phẫn khởi,
ngôn ngữ cai nhân.

Bài 7

Nhất triêu ngọa tật tại sàng,
chúng khổ oanh triền bức bách,

hiểu tịch tư thỗn
tâm lý hồi hoàng.
Tiền lộ mang mang,
vị tri hà vãng.

Tùng tư thỉ tri hối quá,
lâm khát quật tỉnh hề vi.

Bài 8

Tự hận tảo bất dự tu,
niên vãn đa chư quá cựu.

Lâm hành huy hoắc,
phạ bố chương hoàng.
Hộc xuyên tước phi
thức tâm tùy nghiệp.

Như nhân phụ trái,
cường giả tiên khiên.
Tâm tự đa đoan,
trọng xứ thiên trụy.

Vô thường sát quỷ,
niệm niệm bất đình,
mạng bất khả diên,
thời bất khả đãi.

Nhân thiên tam hữu
ưng vị miễn chi,
như thị thọ thân
phi luận kiếp số.

Bài 9

Cảm thương thán nhạ,
ai tai thiết tâm,
khởi khả giam ngôn,
đệ tương cảnh sách.

Sở hận đồng sanh tượng quý,
khứ Thánh thời diêu,
Phật pháp sanh sơ,
nhân đa giải đãi,

lược thân quảng kiến
dĩ hiểu hậu lai.
Nhược bất quyên căng,
thành nan luân hoán.

Bài 10

Phù xuất gia giả,
phát túc siêu phương,
tâm hình dị tục,

thiệu long Thánh chủng,
chấn nhiếp ma quân,
dụng báo tứ ân,
bạt tế tam hữu.

Nhược bất như thử,
lạm xí tăng luân,
ngôn hạnh hoang sơ,
hư triêm tín thí.

Tích niên hành xứ,
thốn bộ bất di,
hoảng hốt nhất sanh,
tương hà bằng thị.

Bài 11

Huống nãi đường đường tăng tướng,
dung mạo khả quan.
Giai thị túc thực thiện căn,
cảm tư dị báo.

Tiện nghĩ đoan nhiên củng thủ,
bất quí thốn âm.
Sự nghiệp bất cần,
công quả vô nhân khắc tựu.

Khởi khả nhất sanh không quá,
ức diệc lai nghiệp vô tì.

Bài 12

Từ thân quyết chí phi tri,
ý dục đẳng siêu hà sở.
Hiểu tịch tư thỗn,
khởi khả thiên diên quá thời.

Tâm kỳ Phật pháp đống lương,
dụng tác hậu lai qui cảnh.
Thường dĩ như thử,
vị năng thiểu phần tương ưng!

Xuất ngôn tu thiệp ư điển chương,
đàm thuyết nãi bàng ư kê cổ,
hình nghi đĩnh đặc,
ý khí cao nhàn.

Bài 13

Viễn hành yếu giả lương bằng,
sác sác thanh ư nhĩ mục,
trú chỉ tất tu trạch bạn,
thời thời văn ư vị văn.

Cố vân,
sanh ngã giả phụ mẫu,
thành ngã giả bằng hữu.

Thân phụ thiện giả,
như vụ lộ trung hành,
tuy bất thấp y,
thời thời hữu nhuận.

Hiệp tập ác giả,
trưởng ác tri kiến,
hiểu tịch tạo ác,
tức mục giao báo,

một hậu trầm luân,
nhất thất nhân thân,
vạn kiếp bất phục.

Bài 14

Trung ngôn nghịch nhĩ,
khởi bất minh tâm giả tai?

Tiện năng tháo tâm dục đức,
hối tích thao danh,
uẩn tố tinh thần,
huyên hiêu chỉ tuyệt.

Nhược dục tham thiền học đạo,
đốn siêu phương tiện chi môn,

tâm khế huyền tân,
nghiên cơ tinh yếu,
quyết trạch thâm áo,
khải ngộ chân nguyên.

Bài 15

Bác vấn tiên tri,
thân cận thiện hữu.

Thử tông nan đắc kỳ diệu,
thiết tu tử tế dụng tâm,
khả trung đốn ngộ chánh nhân,
tiện thị xuất trần giai tiệm.

Thử tắc phá tam giới,
nhị thập ngũ hữu.

Nội ngoại chư pháp
tận tri bất thật,
tùng tâm biến khởi,
tất thị giả danh.

Bất dụng tương tâm tấu bạc,
đãn tình bất phụ vật,
vật khởi ngại nhân.

Nhậm tha pháp tánh châu lưu,
mạc đoạn mạc tục.

Văn thinh kiến sắc,
cái thị tầm thường.
Giá biên na biên,
ứng dụng bất khuyết.

Bài 16

Như tư hành chỉ,
thật bất uổng phi pháp phục.
Diệc nãi thù báo tứ ân,
bạt tế tam hữu.

Sanh sanh nhược năng bất thoái,
Phật giai quyết định khả kỳ.
Vãng lai tam giới chi tân,
xuất một vị tha tác tắc.

Thử chi nhất học
tối huyền tối diệu.
Đãn biện khẳng tâm,
tất bất tương trám.

Bài 17

Nhược hữu trung lưu chi sĩ,
vị năng đốn siêu,
thả ư giáo pháp lưu tâm,
ôn tầm bối diệp.

Tinh sưu nghĩa lý,
truyền xướng phu dương,
tiếp dẫn hậu lai,
báo Phật ân đức.

Thời quang diệc bất hư khí,
tất tu dĩ thử phù trì.
Trú chỉ uy nghi,
tiện thị tăng trung pháp khí.

Khởi bất kiến ỷ tùng chi cát,
thượng túng thiên tầm,
phụ thác thắng nhân
phương năng quảng ích.

Bài 18

Khẩn tu trai giới,
mạc man khuy du.
Thế thế sanh sanh,
thù diệu nhơn quả.

Bất khả đẳng nhàn quá nhật,
ngột ngột độ thời,
khả tích quang âm,
bất cầu thăng tiến.

Đồ tiêu thập phương tín thí,
diệc nãi cô phụ tứ ân.

Tích lụy chuyển thâm,
tâm trần dị ủng,
xúc đồ thành trệ,
nhân sở khinh khi.

Bài 19

Cổ vân:

Bỉ ký trượng phu ngã diệc nhĩ,
bất ưng tự khinh nhi thoái khuất.

Nhược bất như thử,
đồ tại tri môn,
nhẫm nhiễm nhất sanh,
thù vô sở ích.

Phục vọng hưng quyết liệt chi chí,
khai đặc đạt chi hoài.
Cử thác khán tha thượng lưu,
mạc thiện tùy ư dung bỉ.

Kim sanh tiện tu quyết đoán,
tưởng liệu bất do biệt nhân.

Tức ý vong duyên,
bất dữ chư trần tác đối.
Tâm không cảnh tịch
chỉ vị cửu trệ bất thông.

Bài 20

Thục lãm tư văn,
thời thời cảnh sách,
cưỡng tác chủ tể,
mạc tuẫn nhân tình.

Nghiệp quả sở khiên,
thành nan đào tị.

Thanh hòa hưởng thuận,
hình trực ảnh đoan,
nhân quả lịch nhiên,
khởi vô ưu cụ.

Cố kinh vân,
giả sử bách thiên kiếp,
sở tác nghiệp bất vong,
nhân duyên hội ngộ thời,
quả báo hoàn tự thọ.

Cố tri tam giới
hình phạt oanh bán sát nhân.
Nổ lực cần tu
mạc không quá nhật.

Bài 21

Thâm tri quá hoạn,
phương nãi tương khuyến hành trì.
Nguyện bách kiếp thiên sanh,
xứ xứ đồng vi pháp lữ,
nãi vi minh viết:

Huyễn thân mộng trạch
Không trung vật sắc
Tiền tế vô cùng
Hậu tế ninh khắc?

Xuất thử một bỉ
Thăng trầm bì cực
Vị miễn tam luân
Hà thời hưu tức?

Tham luyến thế gian
Ấm duyên thành chất
Tùng sanh chí lão
Nhất vô sở đắc.

Căn bản vô minh
Nhân tư bị hoặc
Quang âm khả tích
Sát na bất trắc.

Kim sanh không quá
Lai thế trất tắc
Tùng mê chí mê
Giai nhân lục tặc.

Lục đạo vãng hoàn
Tam giới bồ bặc
Tảo phóng minh sư
Thân cận cao đức.

Quyết trạch thân tâm
Khử kỳ kinh cước
Thế tự phù hư
Chúng duyên khởi bức?

Nghiên cùng pháp lý
Dĩ ngộ vi tắc
Tâm cảnh câu quyên
Mạc ký mạc ức.

Lục căn di nhiên
Hành trú tịch mặc
Nhứt tâm bất sanh
Vạn pháp câu tức.