Tụng Chú

Chú Lăng Nghiêm

Tăng chúng Đạo Tràng Liên Hoa.

Chú Lăng Nghiêm (7 Biến) - 27/09/2020

Đạo Tràng Liên Hoa.

Chú Lăng Nghiêm (7 Biến) - 11/10/2019

Đạo Tràng Liên Hoa.

Chú Đại Bi (7 Biến)

Tăng chúng Đạo Tràng Liên Hoa.

Chú Đại Bi (21 Biến)

Tăng chúng Đạo Tràng Liên Hoa.

Thập Chú (7 Biến)

Tăng chúng Đạo Tràng Liên Hoa.

Thập Chú (14 Biến)

Tăng chúng Đạo Tràng Liên Hoa.

Thập Chú (21 Biến)

Tăng chúng Đạo Tràng Liên Hoa.

Chú Lăng Nghiêm Và Thập Chú

Tăng chúng Đạo Tràng Liên Hoa.