Lịch Sinh Hoạt 2024

October 23rd, 2023|Comments Off on Lịch Sinh Hoạt 2024

THÁNG 1: Ngày 4-6 : Khóa tu niệm Phật tại Chùa Bát Nhã. Ngày 7-8 : Pháp hội tại chùa Bảo Quang. THÁNG 2: Ngày 9: Đón Giao Thừa tại Đạo tràng Liên Hoa [...]

Lễ Vu Lan 2023

August 12th, 2023|Comments Off on Lễ Vu Lan 2023

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng cùng về tham dự Lễ Vu Lan vào ngày 27-08-2023 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio.

Lễ Phật Đản 2023

June 2nd, 2023|Comments Off on Lễ Phật Đản 2023

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng cùng về tham dự Lễ Phật Đản vào ngày 4-6-2023 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio.