Tỳ Ni Nhật Dụng

1.

Tảo Giác

Thụy miên thỉ ngộ
Đương nguyện chúng sanh
Nhất thế trí giác
Châu cố thập phương

Sáng Sớm Thức Dậy

Ngủ nghỉ mới dậy
Nên nguyện chúng sanh
Được nhất thiết trí
Thấy khắp mười phương

2.

Minh Chung

Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới
Thiết vi u ám tất giai văn
Văn trần thanh tịnh chứng viên thông
Nhất thế chúng sanh thành chánh giác

Thỉnh Đại Hồng Chung

Nguyện tiếng chuông này khắp pháp giới
Thiết vi u ám cùng nghe được
Căn cảnh thanh tịnh chứng viên thông
Hết thảy chúng sanh thành chánh giác

3.

Văn Chung

Văn chung thinh, phiền não khinh
Trí huệ trưởng, bồ đề sanh
Ly địa ngục, xuất hỏa khanh
Nguyện thành Phật, độ chúng sanh

Án già ra đế da sa ha. (3 lần)

Nghe Đại Hồng Chung

Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ
Trí huệ lớn, bồ đề sanh
Thoát địa ngục, vượt hầm lửa
Nguyện thành phật, độ chúng sanh

Án già ra đế da sa ha. (3 lần)

4.

Trước Y

Nhược trước thượng y
Đương nguyện chúng sanh
Hoạch thắng thiện căn
Chí pháp bỉ ngạn

Trước hạ quần thời
Đương nguyện chúng sanh
Phục chư thiện căn
Cụ túc tàm quí

Chỉnh y thúc đới
Đương nguyện chúng sanh
Kiểm thúc thiện căn
Bất linh tán thất

Mặc Áo

Nếu mặc áo trên
Nên nguyện chúng sanh
Được căn thắng thiện
Đến bờ bên kia

Nếu mặc quần dưới
Nên nguyện chúng sanh
Mặc các thiện căn
Đầy đủ hổ thẹn

Sửa áo buộc dải
Nên nguyện chúng sanh
Kiểm buộc thiện căn
Không để rơi mất

5.

Hạ Đơn

Tùng triêu dần đán trực chí mộ
Nhất thế chúng sanh tự hồi hộ
Nhược ư túc hạ táng kỳ hình
Nguyện nhữ tức thời sanh Tịnh Độ

Án dật đế luật ni sa ha. (3 lần)

Xuống Dường

Từ sáng giờ dần suốt đến tối
Tất cả chúng sanh tự tránh giữ
Nếu rủi mất mạng dưới chân tôi
Nguyện người tức thời sanh Tịnh Độ

Án dật đế luật ni sa ha. (3 lần)

6.

Hành Bộ Bất Thương Trùng

Nhược cử ư túc
Đương nguyện chúng sanh
Xuất sanh tử hải
Cụ chúng thiện pháp

Án địa lị nhật lị sa ha. (3 lần)

Bước Đi Không Hại Sâu Bọ

Nếu cất bước đi
Nên nguyện chúng sanh
Vượt biển sanh tử
Đủ các pháp lành

Án địa lị nhật lị sa ha. (3 lần)

7.

Xuất Đường

Tùng xá xuất thời
Đương nguyện chúng sanh
Thâm nhập Phật trí
Vĩnh xuất tam giới

Ra Khỏi Nhà

Khi ra khỏi nhà
Nên nguyện chúng sanh
Thâm nhập phật trí
Thoát hẳn ba cõi

8.

Đăng Xí

Đại tiểu tiện thời
Đương nguyện chúng sanh
Khí tham sân si
Quyên trừ tội pháp

Án ngận lỗ đà da sa ha. (3 lần)

Vào Nhà Vệ Sinh

Đại tiện tiểu tiện
Nên nguyện chúng sanh
Bỏ tham sân si
Dứt hết tội lỗi

Án ngận lỗ đà da sa ha. (3 lần)

9.

Tẩy Tịnh

Sự ngật tựu thủy
Đương nguyện chúng sanh
Xuất thế pháp trung
Tốc tật nhi vãng

Án thất lị bà hê sa ha. (3 lần)

Rửa Sạch

Việc xong đến nước
Nên nguyện chúng sanh
Mau chóng đi vào
Trong pháp xuất thế

Án thất lị bà hê sa ha. (3 lần)

10.

Khử Uế

Tẩy địch hình uế
Đương nguyện chúng sanh
Thanh tịnh điều nhu
Tất cách vô cấu

Án hạ nẵng mật lật đế sa ha. (3 lần)

Khử Dơ

Tẩy rửa mình dơ
Nên nguyện chúng sanh
Thanh tịnh thuần hóa
Tuyệt đối không dơ

Án hạ nẵng mật lật đế sa ha. (3 lần)

11.

Tẩy Thủ

Dĩ thủy quán chưởng
Đương nguyện chúng sanh
Đắc thanh tịnh thủ
Thọ trì Phật pháp

Án chủ ca ra da sa ha. (3 lần)

Rửa Tay

Lấy nước rửa tay
Nên nguyện chúng sanh
Được tay trong sạch
Giữ gìn phật pháp

Án chủ ca ra da sa ha. (3 lần)

12.

Tẩy Diện

Dĩ thủy tẩy diện
Đương nguyện chúng sanh
Đắc tịnh pháp môn
Vĩnh vô cấu nhiễm

Án lam sa ha. (21 lần)

Rửa Mặt

Lấy nước rửa mặt
Nên nguyện chúng sanh
Được pháp thanh tịnh
Hết hẳn dơ bẩn

Án lam sa ha. (21 lần)

13.

Ẩm Thủy

Phật quán nhất bát thủy
Bát vạn tứ thiên trùng
Nhược bất trì thử chú
Như thực chúng sanh nhục

Án phạ tất ba ra ma ni sa ha. (3 lần)

Uống Nước

Phật nhìn một bát nước
Tám mưới bốn ngàn trùng
Nếu không trì chú này
Như ăn thịt chúng sanh

Án phạ tất ba ra ma ni sa ha. (3 lần)

14.

Ngũ Y

Thiện tai giải thoát phục
Vô thượng phước điền y
Ngã kim đảnh đới thọ
Thế thế bất xả ly

Án tất đà da sa ha. (3 lần)

Pháp Y 5 Điều

Lành thay áo giải thoát
Áo ruộng phước tối thượng
Nay tôi kính tiếp nhận
Đời đời không rời bỏ

Án tất đà da sa ha. (3 lần)

15.

Thất Y

Thiện tai giải thoát phục
Vô thượng phước điền y
Ngã kim đảnh đới thọ
Thế thế thường đắc phi

Án độ ba độ ba sa ha. (3 lần)

Pháp Y 7 Điều

Lành thay áo giải thoát
Áo ruộng phước tối thượng
Nay tôi kính tiếp nhận
Đời đời thường khoác mặc

Án độ ba độ ba sa ha. (3 lần)

16.

Đại Y

Thiện tai giải thoát phục
Vô thượng phước điền y
Phụng trì Như lai mạng
Quảng độ chư chúng sanh

Án ma ha ca bà ba tra tất đế sa ha. (3 lần)

Pháp Y Lớn

Lành thay áo giải thoát
Áo ruộng phước tối thượng
Phụng hành lịnh Như lai
Hóa độ cho tất cả

Án ma ha ca bà ba tra tất đế sa ha. (3 lần)

17.

Man Y

Đại tai giải thoát phục
Vô tướng phước điền y
Phi phụng như giới hạnh
Quảng độ chư chúng sanh

Nam mô Ca Sa Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Pháp Y Không Điều

Lớn thay áo giải thoát
Áo ruộng phước vô tướng
Mặc kính đúng giới hạnh
Hóa độ mọi chúng sanh

Nam mô Ca Sa Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát.

18.

Lự Thủy

Thiện tai lự thủy nan
Hộ sanh hành từ cụ
Xuất nhập thường đới dụng
Phương hợp Bồ Tát đạo

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Lọc Nước

Lành thay vợt lọc nước
Vật hộ mệnh hành từ
Ra vào thường sử dụng
Mới hợp Bồ Tát đạo

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

19.

Ngọa Cụ

Ngọa cụ ni sư đàn
Trưởng dưỡng tâm miêu tánh
Triển khai đăng thánh địa
Phụng trì Như lai mạng

Án đàn ba đàn ba sa ha. (3 lần)

Đồ Nằm

Ngọa cụ ni sư đàn
Nuôi lớn lúa tâm tánh
Mở ra lên thánh địa
Phụng hành lịnh Như lai

Án đàn ba đàn ba sa ha. (3 lần)

20.

Đăng Đạo Tràng

Nhược đắc kiến Phật
Đương nguyện chúng sanh
Đắc vô ngại nhãn
Kiến nhất thế Phật

Án a mật lật đế hồng phấn tra. (3 lần)

Lên Đạo Tràng

Được nhìn thấy Phật
Nên nguyện chúng sanh
Được mắt vô ngại
Thấy được chư Phật

Án a mật lật đế hồng phấn tra. (3 lần)

21.

Tán Phật

Pháp vương vô thượng tôn
Tam giới vô luân thất
Thiên nhân chi đạo sư
Tứ sanh chi từ phụ
Ngã kim tạm quy y
Năng diệt tam kỳ nghiệp
Xưng dương nhược tán thán
Ức kiếp mạc năng tận

Ca Tụng Phật

Đấng Pháp vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loại
Dẫu qui y chốc lát
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận

22.

Lễ Phật

Thiên thượng thiên hạ vô như Phật
Thập phương thế giới diệc vô tỷ
Thế gian sở hữu ngã tận kiến
Nhất thế vô hữu như Phật giả

Án phạ nhật ra hộc. (3 lần)

Lạy Phật

Trên trời dưới trời không ai bằng
Mười phương thế giới cũng không kịp
Toàn thể thế giới con nhìn thấy
Tất cả không ai được như Phật

Án phạ nhật ra hộc. (3 lần)

23.

Cúng Tịnh Bình

Thủ chấp tịnh bình
Đương nguyện chúng sanh
Nội ngoại vô cấu
Tất linh quang khiết

Án thế già lỗ ca sất hàm sất sa ha. (3 lần)

Đãng tịnh bình chơn ngôn: Án lam sa ha. (21 lần)

Cúng Bình Sạch

Tay cầm tịnh bình
Nên nguyện chúng sanh
Trong ngoài không dơ
Sạch sẽ tất cả

Án thế già lỗ ca sất hàm sất sa ha. (3 lần)

Chơn ngôn rữa bình sạch: Án lam sa ha. (21 lần)

24.

Quán Thủy Chơn Ngôn

Án phạ tất ba ra ma ni sa ha. (3 lần)

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha, Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

Chơn Ngôn Từ Tịnh Bình Rót Nước Ra

Án phạ tất ba ra ma ni sa ha. (3 lần)

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha, Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

25.

Thọ Thực

Nhược kiến không bát
Đương nguyện chúng sanh
Cứu cánh thanh tịnh
Không vô phiền não

Nhược kiến mãn bát
Đương nguyện chúng sanh
Cụ túc thành mãn
Nhất thế thiện pháp

Thọ Trai

Thấy Ứng khí trống
Nên nguyện chúng sanh
Cứu cánh thanh tịnh
Trống không phiền não

Thấy Ứng khí đầy
Nên nguyện chúng sanh
Chứa đựng đầy đủ
Tất cả thiện pháp

26.

Xuất Sanh

Pháp lực bất tư nghị
Từ bi vô chướng ngại
Thất liệp biến thập phương
Phổ thí châu sa giới

Án độ lợi ích sa ha. (3 lần, mỗi lần gãy móng tay 1 cái)

Đại bàng kim sí điểu
Khoáng dã quỷ thần chúng
La sát quỷ tử mẫu
Cam lồ tất sung mãn

Án mục đế tóa ha. (3 lần, mỗi lần gãy móng tay 1 cái)

Xuất Cho Chúng Sanh

Pháp lực khó nghĩ bàn
Từ bi không chướng ngại
Bảy hạt bủa mười phương
Khắp cho cả pháp giới

Án độ lợi ích sa ha. (3 lần, mỗi lần gãy móng tay 1 cái)

Chim đại bàng cánh vàng
Chúng quỷ thần đồng rộng
Mẹ con quỷ la sát
Cam lồ đều no đủ

Án mục đế tóa ha. (3 lần, mỗi lần gãy móng tay 1 cái)

27.

Thị Giả Tống Thực

Nhữ đẳng quỷ thần chúng
Ngã kim thí nhữ cúng
Thử thực biến thập phương
Nhất thế quỷ thần cọng

Án mục lực lăng sa ha. (3 lần)

Tăng chúng xướng Tăng Bạt: Án tam bạt ra dà da. (7 lần)

Phật chế tỷ kheo thực tồn ngũ quán tán tâm tạp thoại tín thí nan tiêu. Đại chúng văn khánh thanh các chánh niệm.

(Tăng chúng cùng niệm “Nam mô A Di Đà phật”).

(Chính thức thọ thực.)

Chấp trì Ứng khí
Đương nguyện chúng sanh
Thành tựu pháp khí
Thọ thiên nhân cúng

Án chỉ rị chỉ rị phạ nhật ra hồng phấn tra. (3 lần)

Nguyện đoạn nhất thế ác.
Nguyện tu nhất thế thiện.
Thệ độ nhất thế chúng sanh.

Nhất kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ.
Nhị thỗn kỷ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng.
Tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông.
Tứ chánh sự lương dược, vị liệu hình khô.
Ngũ vị thành đạo nghiệp, ưng thọ thử thực.

Thị Giả Đưa Ăn

Chúng quỷ thần các người
Nay tôi cho cúng phẩm
Cúng phẩm này khắp cả
Quỷ thần cùng hưởng thụ

Án mục lực lăng sa ha. (3 lần)

Tăng chúng xướng Tăng Bạt: Án tam bạt ra dà da. (7 lần)

Phật dạy tỷ kheo ăn xét năm điều nghĩ sai nói chuyện tín thí khó tiêu đại chúng nghe tiếng khánh cùng chánh niệm.

(Tăng chúng cùng niệm “Nam mô A Di Đà phật”).

(Chính thức thọ thực.)

Cầm nắm Ứng khí
Nên nguyện chúng sanh
Trở thành pháp khí
Thọ thiên nhân cúng

Án chỉ rị chỉ rị phạ nhật ra hồng phấn tra. (3 lần)

Nguyện đoạn tất cả điều ác.
Nguyện tu tất cả điều lành.
Nguyện độ tất cả chúng sanh.

Một, xét kể công lao nhiều ít và ước lượng lý do của thực phẩm.
Hai, nghĩ kỹ đức hạnh của mình đủ hay thiếu để ứng thọ sự cúng dường.
Ba, đề phòng tâm lý, tránh những tội lỗi mà tham sân si vẫn là chủ yếu.
Bốn, chính vì lấy thực phẩm làm dược phẩm tốt để trị liệu thân hình khô yếu.
Năm, vì thành đạo nghiệp mà ứng thọ thực phẩm này.

28.

Kiết Trai

Sở vị bố thí giả
Tất hoạch kỳ lợi ích
Nhược vị lạc cố thí
Hậu tất đắc an lạc
Phạn thực dĩ ngật
Đương nguyện chúng sanh
Sở tác giai biện
Cụ chư Phật pháp

Kết Thúc Sự Thọ Trai

Gọi là bố thí
Tất được ích lợi
Vui thích bố thí
Sau được an vui
Thọ thực hoàn tất
Nên nguyện chúng sanh
Việc làm hoàn tất
Đủ mọi Phật pháp

29.

Tẩy Bát

Dĩ thử tẩy bát thủy
Như thiên cam lộ vị
Thí dữ chư quỉ thần
Tất giai hoạch bảo mãn

Án ma hưu ra tất sa ha. (3 lần)

Rửa Ứng Khí

Nước rửa Ứng khí
Như nước Cam lộ
Đem cho quỉ thần
Được no đủ cả

Án ma hưu ra tất sa ha. (3 lần)

30.

Triển Bát

Như lai ứng lượng khí
Ngã kim đắc phu triển
Nguyện cọng nhất thế chúng
Đẳng tam luân không tịch

Án tư ma ma ni sa ha. (3 lần)

Mở Ứng Khí

Ứng khí của Như lai
Nay con được mở ra
Nguyện cùng với mọi người
Ba luân đều vắng lặng

Án tư ma ma ni sa ha. (3 lần)

31.

Thọ Sấn

Tài pháp nhị thí
Đẳng vô sai biệt
Đàn ba la mật
Cụ túc viên mãn

Nhận Đồ Cúng Dường

Tài thí pháp thí
Bình đẳng không khác
Làm cho thí độ
Đầy đủ trọn vẹn

32.

Thủ Dương Chi

Thủ chấp dương chi
Đương nguyện chúng sanh
Giai đắc diệu pháp
Cứu cánh thanh tịnh

Án tát ba phạ thuật đáp, tát rị ba, đáp rị ma, tát ba phạ thuật đát khoánh.

Án lam sa ha. (21 lần)

Lấy Tăm Dương Chi

Cầm tăm dương chi
Nên nguyện chúng sanh
Cùng được diệu pháp
Cứu cánh thanh tịnh

Án tát ba phạ thuật đáp, tát rị ba, đáp rị ma, tát ba phạ thuật đát khoánh.

Án lam sa ha. (21 lần)

33.

Tước Dương Chi

Tước dương chi thời
Đương nguyện chúng sanh
Kỳ tâm điều tịnh
Phệ chư phiền não

Án a mộ dà, di ma lệ, nhĩ phạ ca ra, tăng thâu đà nễ, bát đầu ma, câu ma ra, nhĩ phạ tăng thâu đà da, đà ra đà ra, tố di ma lê, sa phạ ha. (3 lần)

Nhấm Tăm Dương Chi

Nhấm tăm dương chi
Nên nguyện chúng sanh
Tâm tính thuần hóa
Cắn nát phiền não

Án a mộ dà, di ma lệ, nhĩ phạ ca ra, tăng thâu đà nễ, bát đầu ma, câu ma ra, nhĩ phạ tăng thâu đà da, đà ra đà ra, tố di ma lê, sa phạ ha. (3 lần)

34.

Sấu Khẩu

Sấu khẩu liên tâm tịnh
Vẫn thủy bách hoa hương
Tam nghiệp hằng thanh tịnh
Đồng Phật vãng Tây phương

Án hám án hãn sa ha. (3 lần)

Súc Miệng

Súc miệng lòng sạch luôn
Miệng thơm mùi trăm hoa
Ba nghiệp thường trong sạch
Cùng Phật sinh Tây phương

Án hám án hãn sa ha. (3 lần)

35.

Xuất Tích Trượng

Chấp trì tích trượng
Đương nguyện chúng sanh
Thiết đại thí hội
Thị như thật đạo

Án na lật thế, na lật thế, na lật tra bát để, na lật đế, na dạ bát nanh, hồng phấn tra. (3 lần)

Lấy Tích Trượng

Cầm nắm tích trượng
Nên nguyện chúng sanh
Thiết hội đại thí
Chỉ đường như thật

Án na lật thế, na lật thế, na lật tra bát để, na lật đế, na dạ bát nanh, hồng phấn tra. (3 lần)

36.

Phu Đơn Tọa Thiền

Nhược phu sàng tọa
Đương nguyện chúng sanh
Khai phu thiện pháp
Kiến chân thật tướng

Chánh thân đoan tọa
Đương nguyện chúng sanh
Tọa bồ đề tòa
Tâm vô sở trước

Án phạ tắc ra, a ni bát ra ni, ấp đa da sa ha. (3 lần)

Bày Đơn Ngồi Thiền

Bày giường ghế ra
Nên nguyện chúng sanh
Mở bày thiện pháp
Thấy được thật tướng

Thẳng mình ngồi ngay
Nên nguyện chúng sanh
Ngồi tòa bồ đề
Tâm không vướng mắc

Án phạ tắc ra, a ni bát ra ni, ấp đa da sa ha. (3 lần)

37.

Thụy Miên

Dĩ thời tẩm tức
Đương nguyện chúng sanh
Thân đắc an ẩn
Tâm vô loạn động.

A.

(Chữ A viết theo Phạn tự cổ. Nguyên chú: quán tưởng vầng chữ A, 1 hơi niệm 21 lần.)

Ngủ Nghỉ

Ngủ nghỉ theo giờ
Nên nguyện chúng sanh
Thân được yên ổn
Tâm không loạn động

A.

(Chữ A viết theo Phạn tự cổ. Nguyên chú: quán tưởng vầng chữ A, 1 hơi niệm 21 lần.)

38.

Thủ Thủy

Nhược kiến lưu thủy
Đương nguyện chúng sanh
Đắc thiện ý dục
Tẩy trừ hoặc cấu

Nam mô Hoan Hỷ Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Bảo Kế Như Lai.
Nam mô Vô Lượng Thắng Vương Phật.

Án phạ tất ba ra ma ni sa bà ha (3 lần).

Nhược kiến đại hà
Đương nguyện chúng sanh
Đắc dự pháp lưu
Nhập Phật trí hải

Nhược kiến kiều đạo
Đương nguyện chúng sanh
Quảng độ nhất thế
Do như kiều lương

Lấy Nước

Thấy dòng nước chảy
Nên nguyện chúng sanh
Được ý muốn tốt
Rửa dơ phiền não

Nam mô Hoan Hỷ Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Bảo Kế Như Lai.
Nam mô Vô Lượng Thắng Vương Phật.

Án phạ tất ba ra ma ni sa bà ha (3 lần).

Thấy dòng sông lớn
Nên nguyện chúng sanh
Được theo dòng Pháp
Vào biển trí Phật

Nhìn thấy cầu đường
Nên nguyện chúng sanh
Hóa độ tất cả
In như cầu cống

39.

Dục Phật

Ngã kim quán dục chư Như lai
Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ
Ngũ trược chúng sanh linh ly cấu
Đồng chứng Như lai tịnh pháp thân

Tắm Tượng Phật

Nay con rưới tắm thân Như lai
Khối công đức phước trí trang nghiêm
Cầu nguyện chúng sanh hết dơ bẩn
Cùng được pháp thân của Như lai

40.

Tán Phật

Tán Phật tướng hảo
Đương nguyện chúng sanh
Thành tựu Phật thân
Chứng vô tướng pháp

Án mâu ni, tam mâu ni, tát phạ hạ. (3 lần)

Tán Dương Phật

Tán dương tướng Phật
Nên nguyện chúng sanh
Thành tựu thân Phật
Chứng pháp vô tướng

Án mâu ni, tam mâu ni, tát phạ hạ. (3 lần)

41.

Nhiễu Tháp

Hữu nhiễu ư tháp
Đương nguyện chúng sanh
Sở hành vô nghịch
Thành nhất thế trí

Nam mô tam mãn đa một đà nẩm, án đỗ ba đỗ ba sa bà ha. (3 lần)

Nhiễu Quanh Tháp Phật

Nhiễu tháp chiều phải
Nên nguyện chúng sanh
Làm không mâu thuẫn
Thành trí toàn giác

Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án đỗ ba đỗ ba sa bà ha. (3 lần)

42.

Khán Bịnh

Kiến tật bịnh nhân
Đương nguyện chúng sanh
Tri thân không tịch
Ly quai tránh pháp

Án thất rị đa, thất rị đa, quân tra rị sa phạ hạ. (3 lần)

Chăm Sóc Bịnh Nhân

Thấy người bịnh tật
Nên nguyện chúng sanh
Biết thân vốn không
Không mọi tranh cãi

Án thất rị đa, thất rị đa, quân tra rị sa phạ hạ. (3 lần)

43.

Thế Phát

Thế trừ tu phát
Đương nguyện chúng sanh
Viễn ly phiền não
Cứu cánh tịch diệt

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà da, sa bà ha. (3 lần)

Cắt Tóc

Cạo bỏ râu tóc
Nên nguyện chúng sanh
Bỏ cả phiền não
Tuyệt đối thanh tịnh

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà da, sa bà ha. (3 lần)

44.

Mộc Dục

Tẩy dục thân thể
Đương nguyện chúng sanh
Thân tâm vô cấu
Nội ngoại quang khiết

Án bạt chiết ra não ca tra sa ha. (3 lần)

Tắm Gội

Tắm rửa thân thể
Nên nguyện chúng sanh
Thân tâm hết dơ
Trong ngoài sáng sủa

Án bạt chiết ra não ca tra sa ha. (3 lần)

45.

Tẩy Túc

Nhược tẩy túc thời
Đương nguyện chúng sanh
Cụ thần túc lực
Sở hành vô ngại

Án lam sa ha. (3 lần)

Rửa Chân

Trong lúc rửa chân
Nên nguyện chúng sanh
Đủ thần túc lực
Phi hành tự tại

Án lam sa ha. (3 lần)

46.

Sa Di Thập Giới Tướng

Nhất viết bất sát sanh
Nhị viết bất đạo
Tam viết bất dâm
Tứ viết bất vọng ngữ
Ngũ viết bất ẩm tửu
Lục viết bất trước hương hoa man, bất hương đồ thân
Thất viết bất ca vũ xướng kỹ cập cố vãng quan thính
Bát viết bất tọa cao quảng đại sàng
Cửu viết bất phi thời thực
Thập viết bất tróc trì sanh tượng kim ngân bảo vật

Mười Giới Tướng Sa Di

Một là không được sát sanh
Hai là không được trộm cướp
Ba là không được dâm dục
Bốn là không được nói dối
Năm là không được uống rượu
Sáu là không được mang vòng hoa thơm, hay dùng hương thơm xoa mình
Bảy là không được ca, vũ, hòa tấu, biểu diễn, hay cố ý đi xem, nghe
Tám là không được ngồi giường cao và rộng lớn
Chín là không được ăn phi thời
Mười là không được nắm giữ sanh tượng (vàng bạc) bảo vật.

47.

Sa Di Ưng Cụ Ngũ Đức, Ưng Tri Thập Số

Phước Điền kinh vân, sa di ưng tri ngũ đức:

Nhất giả phát tâm xuất gia, hoài bội đạo cố
Nhị giả hủy kỳ hình hảo, ứng pháp phục cố
Tam giả cát ái từ thân, vô thích mạc cố
Tứ giả ủy khí thân mạng, tôn sùng đạo cố
Ngũ giả chí cầu đại thừa, vị độ nhân cố

Tăng Kỳ luật vân, ưng vị sa di thuyết thập số:

Nhất giả nhất thế chúng sanh giai y ẩm thực
Nhị giả danh sắc
Tam giả tri tam thọ
Tứ giả tứ đế
Ngũ giả ngũ ấm
Lục giả lục nhập
Thất giả thất giác ý
Bát giả bát chánh đạo
Cửu giả cửu chúng sanh cư
Thập giả thập nhất thế nhập

Sa Di Phải Đủ 5 Đức, Phải Biết 10 Pháp Số

Kinh Phước Điền nói, sa di phải biết năm đức tính:

Một là phát tâm xuất gia, vì cảm bội Phật pháp
Hai là hủy bỏ hình đẹp, vì thích ứng pháp y
Ba là cát ái từ thân, vì không còn thân sơ
Bốn là không kể thân mạng, vì tôn sùng Phật pháp
Năm là chí cầu đại thừa, vì hóa độ mọi người

Luật Tăng Kỳ nói, nên nói cho sa di về 10 pháp số:

Một là hết thảy chúng sanh đều nhờ ăn uống
Hai là danh sắc
Ba là 3 thọ
Bốn là 4 đế
Năm là 5 ấm
Sáu là 6 nhập
Bảy là 7 giác ý
Tám là 8 chánh đạo
Chín là 9 nơi chúng sanh ở
Mười là 10 nhất thiết nhập

48.

Sa Di Ni Thập Giới Tướng

(Đồng với 10 giới tướng sa di.)

Mười Giới Tướng Sa Di Ni

(Đồng với 10 giới tướng sa di.)

49.

Thức Xoa Ma Na Giới Tướng

Nhất viết bất dâm
Nhị viết bất đạo
Tam viết bất sát
Tứ viết bất vọng ngữ
Ngũ viết bất phi thời thực
Lục viết bất ẩm tửu

Giới Tướng Thức Xoa Ma Na

Một là không được dâm dục
Hai là không được trộm cướp
Ba là không được sát sanh
Bốn là không được nói dối
Năm là không được ăn phi thời
Sáu là không được uống rượu

50.

Ưu Bà Tắc Giới Tướng

Nhất viết bất sát
Nhị viết bất đạo
Tam viết bất tà dâm
Tứ viết bất vọng ngữ
Ngũ viết bất ẩm tửu

Giới Tướng Ưu Bà Tắc

Một là không được sát sanh
Hai là không được trộm cướp
Bà là không được tà dâm
Bốn là không được nói dối
Năm là không được uống rượu

51.

Bát Quan Trai Pháp Giới Tướng

Nhất bất sát
Nhị bất đạo
Tam bất dâm
Tứ bất vọng ngữ
Ngũ bất ẩm tửu
Lục ly hoa hương anh lạc, hương du đồ thân
Thất ly cao thắng đại sàng, cập tác xướng kỹ nhạc, cố vãng quan thính
Bát ly phi thời thực

Giới Tướng Bát Quan Trai

Một, không được sát sanh
Hai, không được trộm cướp
Ba, không được dâm dục
Bốn, không được nói dối
Năm, không được uống rượu
Sáu, từ bỏ hoa, hương, chuỗi ngọc và dầu thơm xoa mình
Bảy, từ bỏ giường cao, hơn và lớn, từ bỏ sự tự hát xướng, biểu diễn, hòa nhạc, hay cố đi xem, nghe
Tám, từ bỏ sự ăn phi thời