Các Bài Tán Phổ Thông

Lư Hương (Tán Xấp)

Chủ Sám: TT Thích Trường Phước, Chùa Quan Âm, Montreal, Canada.

Tâm Nhiên (Tán Xấp)

Chủ Sám: TT Thích Trường Phước, Chùa Quan Âm, Montreal, Canada.

Dương Chi (Tán Xấp)

Chủ Sám: TT Thích Chúc Thiện, Đạo Tràng Liên Hoa, San Antonio, USA.

Trí Huệ (Tán Xấp)

Chủ Sám: TT Thích Chúc Thiện, Đạo Tràng Liên Hoa, San Antonio, USA.

Đại Từ Đại Bi (Tán Xấp)

Chủ Sám: TT Thích Chúc Thiện, Đạo Tràng Liên Hoa, San Antonio, USA.

Quan Âm (Tán Xấp)

Chủ Sám: TT Thích Trường Phước, Chùa Quan Âm, Montreal, Canada.

Hải Chấn Triều Âm (Tán Xấp)

Chủ Sám: HT Thích Thiện Trí (Ôn Hiếu Quang)

Nguyện Thử Hương Vân (Tán Trạo)

Chủ Sám: TT Thích Trường Phước, Chùa Quan Âm, Montreal, Canada.

Lư Hương (Tán Rơi)

Chủ Sám: TT Thích Trường Phước, Chùa Quan Âm, Montreal, Canada.