Lưu Ý: Sách này dành riêng cho các thầy sa di. Phật tử không được xem.
Mở/Đóng | Xem Bìa | Xem Sau | Trưng Bày 360°

SA DI

KINH - LUẬT

ĐẠO TRÀNG LIÊN HOA
San Antonio - San Francisco - Austin - Việt Nam

MỤC LỤC

PHẦN DỊCH ÂM
TỲ NI NHẬT DỤNG.........................1
SA DI THẬP GIỚI........................25
SA DI OAI NGHI.........................45
QUY SƠN CẢNH SÁCH......................83
KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC................105
KINH PHẬT DI GIÁO.....................109
KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG...............125
KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO............145
PHẦN DỊCH NGHĨA
TỲ NI NHẬT DỤNG.......................165
SA DI THẬP GIỚI.......................183
SA DI OAI NGHI........................191
QUY SƠN CẢNH SÁCH.....................219
KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC................235
KINH PHẬT DI GIÁO.....................243
KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG...............255
KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO............271
- 1 -
“Chúng tôi đã kết tập những kinh luật mà người mới xuất gia cần phải học vào quyển sách nầy. Chúng tôi hy vọng rằng phần dịch âm có thể giúp quý thầy dễ dàng tụng niệm kinh luật hằng ngày, và phần dịch nghĩa giúp quý thầy hiểu rõ kinh luật để thực hành đúng như lời Phật dạy.”

--Tam Bảo đệ tử Thánh Tuệ kính đề

SA DI Kinh - Luật

Lưu Ý: Sách này dành riêng cho các thầy sa di. Phật tử không được xem.

Sa Di Ni Kinh Luật

Lưu Ý: Sách này dành riêng cho các cô sa di ni. Phật tử không được xem.

Oai Nghi Của Người Phật Tử

Kinh Nhật Tụng

Kinh Dược Sư

Kinh Địa Tạng

Kinh Vu Lan & Kinh Báo Ân Cha Mẹ

Lương Hoàng Sám

Kinh Ngũ Bách Danh

Chú Lăng Nghiêm

Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung

Nghi Thức Tụng Niệm Gia Đình Phật Tử

Kinh Kim Cang

Kinh A Di Đà

Kinh Phổ Môn

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn

Kinh Vô Lượng Thọ

Công Phu Khuya

Công Phu Chiều

Kinh Phạm Võng

Hình Phật 16:9