THÁNG 1:

 • Ngày 4-6 : Khóa tu niệm Phật tại Chùa Bát Nhã.
 • Ngày 7-8 : Pháp hội tại chùa Bảo Quang.

THÁNG 2:

 • Ngày 9: Đón Giao Thừa tại Đạo tràng Liên Hoa San Antonio
 • Ngày 10 – 11: Hội chợ Tết tại Đạo tràng Liên Hoa San Antonio
 • Ngày 18: Rằm tháng Giêng tại Đạo tràng Liên Hoa Austin
 • Ngày 25: Rằm tháng Giêng tại San Francisco

THÁNG 3:

 • Ngày 1 – 3: Khóa tu tại Niệm Phật Đường Liên Hoa Washington DC.
 • Ngày 16: Lễ đặt đá xây dựng Ni phòng, trai đường, nhà bếp tại Đạo tràng Liên Hoa Austin. Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm
 • Ngày 21 – 23: Pháp hội Lương Hoàng Sám tại Santa Ana.
 • Ngày 24/3 – 13/4: Hành hương Đài Loan, Nhật Bản.

THÁNG 4:

 • Ngày 24/3 – 13/4: Hành hương Đài Loan, Nhật Bản

THÁNG 5:

 • Ngày 5: Lễ Phật Đản tại Đạo tràng Liên Hoa San Francisco.
 • Ngày 12: Lễ Phật Đản tại Đạo tràng Liên Hoa Austin.
 • Ngày 13 – 18: Khóa tu Phật Thất tại Đạo tràng Liên Hoa San Antonio.
 • Ngày 19: Lễ Phật Đản tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio.
 • Ngày 22 – 31: An cư kiết Hạ.

THÁNG 6:

 • An Cư Kiết Hạ

THÁNG 7:

 • An Cư Kiết Hạ

THÁNG 8:

 • Ngày 4: Lễ Vu Lan tại Đạo tràng Liên Hoa Austin.
 • Ngày 12 – 17: Pháp hội Lương Hoàng Sám tại Đạo tràng Liên Hoa San Antonio.
 • Ngày 18: Lễ Vu Lan tại Đạo tràng Liên Hoa San Antonio. Lễ Tự tứ mãn hạ.
 • Ngày 25: Lễ Vu Lan tại Đạo tràng Liên Hoa San Francisco.
 • Ngày 29 – 31: Pháp hội Niệm Phật tại chùa Bát Nhã.

THÁNG 9:

 • Ngày 1 – 2: Khóa tu tại chùa Bảo Quang.
 • Ngày 6 – 8: Khóa tu tại Niệm Phật Đường Liên Hoa tại Washington DC
 • Ngày 14: Tết Trung thu tại Đạo tràng Liên Hoa San Antonio
 • Ngày 21: Tết Trung thu tại Đạo tràng Liên Hoa Austin.

THÁNG 10:

 • Ngày 10 – 14: Thiền thất cho khóa sinh người Mỹ.
 • Ngày 19: Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm tại Đạo tràng Liên Hoa Austin.
 • Ngày 20/10 – 11/11: Hành hương Ấn Độ, Bhutan.

THÁNG 11:

 • Ngày 20/10 – 11/11: Hành hương Ấn Độ, Bhutan.
 • Ngày 28 – 30: Pháp Hội Lương Hoàng Sám tại San José.

THÁNG 12:

 • Ngày 1: Hiệp kỵ chư hương linh tại Đạo tràng San Francisco.
 • Ngày 8 – 17: Khóa tu Kiết Đông tại Đạo tràng Liên Hoa San Antonio.
 • Ngày 18 – 23: Thiền thất.
 • Ngày 31: Lễ đón năm mới – New Year Eve tại Đạo tràng Liên Hoa Austin.