Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính thưa quý vị Phật tử thân mến,

Đạo Tràng Liên Hoa sẽ tổ chức Khóa Tu Lương Hoàng Sám từ ngày 25 – 28/11/2021 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Francisco.

Kính mời quý vị cùng dành thời gian về tu tập.

Địa Chỉ: 88 Pasadena St. San Francisco, CA 94134