Đánh giá nhu cầu của người Mỹ gốc Việt ở Nam Texas.

Xin quý vị giúp UT Health San Antonio góp tiếng nói cho nhu cầu sức khỏe của quý vị.

Để tham gia cuộc khảo sát, vui lòng sử dụng liên kết sau:

https://uthscsa.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5zqvoK7ZeeiIgbb

https://tinyurl.com/y2ja9wtb