Xin mời quý vị xem chương trình Lễ Vu Lan tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio vào ngày 18 tháng 8, năm 2019.