Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính mời đại chúng cùng về tham dự Lễ Vu Lan vào ngày 27-08-2023 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio.