Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính mời đại chúng cùng về tham dự Lễ Phật Đản vào ngày 4-6-2023 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio.