Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính mời quý Phật tử cùng đồng hương về tham dự Tết Trung Thu vào ngày 17/09/2022 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio.