Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính mời đại chúng cùng về tham dự Lễ Phật Đản vào ngày 14 – 15/05/2022 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio.