Để tránh lây nhiễm bệnh COVID-19, Đạo Tràng Liên Hoa phải hủy bỏ Pháp Hội Lương Hoàng Sám Và Tam Thời Hệ Niệm dự định tổ chức tại Trung Tâm Sangha, Huntington Beach trong ba ngày 26, 27, và 28 tháng ba, năm 2020.